• 063-7899952
  • cheesociety@gmail.com
  • 9.00 - 21.00

โรงเรียน สาธิต มช. ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 61

 ระเบียบการรับสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในปีการศึกษา 2560
1.2 มีอายุไม่เกิน 14 ปี นับถึงวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
2. กำหนดวัน เวลา การจำหน่ายระเบียบการสมัคร
จำหน่ายระเบียบการสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560
ในเวลาทำการ และเฉพาะวันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ สำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารสาธิต 1  ราคาชุดละ 50 บาท

3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560
ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ. อาคารสาธิต 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
   หมายเหตุ : ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์
 
4. หลักฐานประกอบการสมัคร
4.1 ใบสมัคร
4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
4.3 รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
4.4 ค่าบริการทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน คนละ 250 บท
5. การทดสอบฯ
ผู้สมัครจะต้องได้รับการทดสอบความรู้ พื้นฐานทางการเรียน จำนวน 5 สาระการเรียนรู้ได้แก่ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6. กำหนดวัน เวลา และ สถานที่ทดสอบฯ
6.1 ประกาศแผนผังที่นั่งสอบและห้องทดสอบ
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ. ป้ายประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และทางเว็บไซต์ www.satitcmu.ac.th
6.2 วันทดสอบฯ
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. – 14.30 น.
7. การประกาศผลการทดสอบ และการมอบตัว
7.1 ประกาศผลการทดสอบฯ
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ป้ายประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และทางเว็บไซต์ www.satitcmu.ac.th
7.2 การรับมอบตัว
วันอาทิตย์ที่ 26  พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น – 10.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. จำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน
ปีการศึกษา 2561 จะรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประมาณ 225 คน
9.การยื่นเอกสารเพื่อแสดงสิทธิ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้แสดงสิทธิ์ ต้องมีสถานภาพเป็นข้าราชการ  หรือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ หรือลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ต้องเป็น ญาติสายตรงกับผู้สมัคร เท่านั้น
    9.1 รับเอกสารแสดงสิทธิ์  ได้ที่ สำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารสาธิต1
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ถึง วันอาทิตย์ 17 กันยายน 2560 เท่านั้น9.2 เอกสารประกอบสิทธิ์
9.2.1 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ, สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ,
     สำเนาบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ
9.2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของบุคลากรที่ขอใช้สิทธิ์
9.2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนผู้สมัครทดสอบฯ

     9.2.4 สำเนาทะเบียนสมรสของบุคลากรที่ขอใช้สิทธิ์ (กรณีนามสกุลฝ่ายหญิงเปลื่ยน
    9.3 ยื่นเอกสารแสดงสิทธิ์ พร้อมใบสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560
ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560

 หมายเหตุ เอกสารไม่ครบจะไม่รับพิจารณา

 

 

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ หมายเลขโทรศัพท์
053-944248 , 053-221285 และดูรายละเอียดการรับสมัครทดสอบได้
ทางเวปไซด์ www.satitcmu.ac.th
ขอขอบคุณข้อมูล จากโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  www.satitcmu.ac.th

เรียนพิเศษ กวดวิชา สอบเข้า  ม.1 ,ม.4
สมัครด่วน Tutorforhome กวดวิชาเชียงใหม่

http://www.tutorforhome.net/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/

ติดต่อสมัครเรียนพิเศษได้ที่ 094-6358458 เตรียมสอบเข้า ม.1 เตรียมสอบเข้า ม.4  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่  

#เรียนพิเศษเชียงใหม่ #เรียนพิเศษกรุงเทพ #เรียนพิเศษตามบ้าน #ติวเตอร์เชียงใหม่ #ติวเตอร์ #ติวเตอร์ตามบ้าน #ติวเตอร์กรุงเทพ #สอนพิเศษเชียงใหม่ #สอนพิเศษกรุงเทพ #เตรียมสอบ #สอบเรียนต่อ #เพิ่มเกรดเชียงใหม่ #กวดวิชา #กวดวิชาเชียงใหม่ #กวดวิชาเชียงใหม่ #เตรียมสอบยุพราช เรียนพิเศษ เชียงใหม่

ข่าวสารสอบคัดเลือกล่าสุด โดย Tutorforhome

โรงเรียน สาธิต มช. ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 61
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เขียงใหม่ รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี61
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี61
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เขียงใหม่ รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี60
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี60
เตรียมสอบเข้า ม.1 ม.4 ยุพราช วัฒโน มีนาคม 2561
เตรียมสอบ เข้า ม.1 สาธิต ม.ช 2560
เตรียมสอบเข้ามงฟอร์ต ม.4 2560
เตรียมตัวสอบเข้า ม.4 มงฟอร์ต ปรินส์ 2560
กำหนดการสอบเข้า ม.4 โรงเรียนปรินส์แยลวิทยาลัย 2560
สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 (สอบกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561)

Total Views: 5064 ,
ป้ายกำกับ:, , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรเลย